Український музичний ярмарок:  сайт
Новинки техніки

Компактний мікшерний пульт, новий дизайн преампів Gspre, 2 мікроф./лін./ Hi-Z входу (48 V фантом), 2 стерео входу, 2-х смуговий EQ на всіх входах, окрема шина PFL, XLR Main виходи, майстер фейдер 60мм, вбудований блок живлення ...

 

Детальніше …

Clavinova Versatile Piano (скорочено CVP) – це інструменти найвищого рівня як по дизайну, звучанню так і рівню оснащення. Нові CVP – це не тільки цифрові фортепіано, але також професійні робочі станції в ефектних ...

 

Детальніше …

Blackstar 260 TVP: комбопідсилювач на 60 Ватт еквівалентних ламповим з можливістю програмування звуку та двома стерео динаміками на 12``. Передає якісні відчуття ефекту присутності та має справді потужний, глибокий «саунд» ...

 

Детальніше …

 
Статут

Всеукраїнської громадської організації "Асоціація дистриб'юторів, виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів"

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнська громадська організація "Асоціація дистриб'юторів виробників і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів" (надалі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах та спільности інтересів громадян України для реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України і цим Статутом.

1.3. Діяльність Асоціації будується на засадах самоуправління, гласності, законності, виборності всіх її керівних органів, звітності перед членами Асоціації, добровільності та рівноправності її членів.

1.4. На штатних працівників Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забеспечення і страхування.

1.5. З моменту державної реєстрації Асоціація набуває статус юридичної особи, має самостійний баланс, банківськи рахунки, виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права та обов'язки, має свою печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, сімволіку (прапор, емблему, знак та логотип), зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєеструється у встановленному Законодавством порядку.

1.6. Повна назва Асоціації: українською мовою: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація дистриб'юторів і продавців професійного звукового та світлового обладнання, музичних інструментів".

1.7. Місце знаходження Асоціації: 252040, м.Київ, вул.Васильківська, 11/11.

ІІ. Мета, основні завдання Асоціації та види її діяльності

2.1. Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист соціальних, економічних, освітних, культурних та інших спільних інтересів її членів та сприяння розвитку музичної культури в Україні.

2.2. Основним завданням Асоціації є:

 • сприяння розвитку культури і збереженню культурних цінностей України;
 • створення сприятливих умов для профессійного та духовного вдосконалення членів Асоціації;
 • сприяння дослідженням в галузі музичної культури в Україні;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань, що входять до завдань Асоціації;
 • сприяння підготовці фахівців в сфері торгівлі професійним звуковим та світловим обладнанням, музичними інструментами та дистриб'юторів цієї галузі;
 • сприяння розвитку та удосконаленню якості надання торгівальних та дистриб'юторських послуг;
 • вивчення та узагальнення передового досвіду в галузі торгівлі професійним та світловим обладнанням, музичними інструментами та дистриб'юторства в цій галузі та сприяння впровадженню його в практику шляхом внесення пропозицій до органів влади з цих питань.
2.3. Асоціація виконує свої завдання таким шляхом:

 • організовує та проводить виставки, ярмарки, презентації, концерти, шоу-програми, конгреси, семінари, конференції, наради, школи обміну досвідом з питань статутної діяльності;
 • готує проекти нормативних актів з питань, що випливають із завдань Асоціації, зокрема у сфері впорядкування та вдосконалення торгівельних відносин на внутрішньому ринку України в галузі музичної індустрії;
 • створює інформаційну базу Асоціації;
 • розповсюджує інформацію про свою діяльність, пропагує свої ідеї та цілі;
 • здійснює видавничу діяльність шляхом засновання засобів масової інформації;
 • представляє інтереси своїх членів у державних органах, у т.ч. у судах;
 • сприяє проведенню науково-дослідницьких робіт з питань, пов'язаних із завданням Асоціації;
 • ідейно, організаційно, матеріально підтримує діяльність культурних, наукових, просвітницьких організацій;
 • здійснює благодійну діяльність;
 • приймає участь у розробці, фінансуванні та реалізації спільних програм музичної культури України з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами та організаціями всіх форм власності;
 • підтримує співробітництво з комерційними банками, фондами з метою залучення їх до участі у проектах Асоціації;
 • здійснює іншу діяльність, не заборонену законодавством України.

ІІІ. Членство в Асоціації, права та обов'язки членів Асоціації

3.1. Членство у Асоціації може бути індивідуальним та колективним.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які досягли 18-річного віку, дотримуються вимог Статуту, беруть активну участь у статутній діяльності Асоціації, своєчасно сплачують членські внески, виконують вимоги Положень, Інструкцій та інших локальних нормативних документів Асоціації, які розроблено Правлінням.

Колективними членами - трудові колективи підприємств усіх форм власності, які фінансово або іншим шляхом сприяють діяльності та виконанню статутних завдань Асоціації.

3.3. Прийом та вибуття членів Асоціації здійснюється за рішенням Правління або керівного органу місцевого осередку Асоціації;

3.4. Члену Асоціації видається членський квиток.

3.5. Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов'язки через своїх представників, Індивідуальні - особисто, або через своїх делегатів.

3.6. Член Асоціації має право:

 • обирати і бути обраним до керівних та контрольних органів Асоціації;
 • брати участь в її роботі та прийнятті рішень;
 • одержувати інформацію про її роботу;
 • обговорювати програму її діяльності і давати пропозиції;
 • безпосередньо брати участь у реалізації програми Асоціації, окремих її проектів;
 • вийти з членів Асоціації за власним бажанням.
3.7. Член Асоціації зобов'язаний:

 • брати участь у статутній діяльності Асоціації;
 • виконувати рішення Конференції і Правління;
 • своєчасно сплачувати членські внески;
 • сприяти популяризації її цілей і завдань.
3.8. Член Асоціації може бути виключений з неї за рішенням Правління або керівного органу місцевого осередку за грубі порушення татутних вимог та положень локальних нормативних документів Асоціації, розроблених Правлінням.

ІV. Організаційна структура Асоціації

4.1. Основою Асоціації є її місцеві осередки. Осередки Асоціації створюються в областях, Автономній республіці Крим, містах Києві і Севастополі, в інших населених пунктах тощо.

4.2. Осередки можуть набувати прав юридичної особи в разі реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

4.3. Осередки, що не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

4.4. Осередки в своїй діяльності керуються своїми Положеннями про місцеві осередки, які приймаються їхними вищими керівними органами та затверджуються Правлінням.

Положення про місцеві осередки розробляються на основі Типового положення про місцеві осередки Асоціації, що приймається Правлінням Асоціації.

V. Керівні і контрольні органи Асоціації.

5.1. Статутними органами Асоціації є:

 • Конференція;
 • Правління;
 • Ревізійна комісія.
5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Коніеренція, яка скликається щорічно Правлінням не пізніше місяця після закінчення фінансового року.

Конференція є правомочною, якщо на ній присутні 2/3 обраних делегатів Асоціації від місцевих осередків.

5.3. Рішення на Конференції приймаються більшістю голосів присутніх на Конференції Асоціації.

5.4. До компетенції Конференції входять:

 • затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;
 • визначення основних напрямків статутної діяльності Асоціації;
 • обрання, переобрання і дострокове відкликання Президента, членів Правління, членів Ревізійної комісії;
 • розгляд і затвердження планів на поточний рік, а також звіту і балансу за минулий рік;
 • затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
 • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
 • затвердження звітів Правління;
 • затвердження внутрішних нормативних документів Асоціації (Положення, Інструкції та ін.), які розроблено Правлінням;
 • прийняття рішень про припинення діяльності Асоціації;
 • прийняття рішень з інших питань, які стосуються статутної діяльності Асоціації.
5.5. Позачергова Конференція може скликатися на вимогу Правління, Президента, Ревізійної комісії та 1/3 членів Асоціації.

5.6. Про скликання Конференції сповіщається своеєчасно, не пізніше ніж за 45 днів до призначеної дати її проведення, а позачергової Конференції - за 15 днів.

5.7. Правління є керівним органом Асоціації у період між Конференціями. Воно формує робочий орган Асоціації - Виконавчу дирекцію. Правління скликає Конференцію, підзвітне їй і організує виконання рішень Конференції.

5.8. Члени Правління обираються Конференцією строком на 2 роки. У разі незадовільної діяльності чергова Конференція може переглянути термін роботи поточного складу Правління. Кількісний склад Правління затверджується Конференцією.

Перший склад Правління обирається Установчою Конференцією строком на 2 роки.

5.9. У випадках перевищення своїх прав та повноважень, бездіяльності, порушення Статутних вимог члени Правління можуть бути достроково відкликані зі своїх посад за рішенням Конференції.

5.10. Правління здійснює свою діяльність у формі засідань. Правління збирається Презідентом не рідше одного разу в 3 місяці.

5.11. Правління правомочне ухвалювати рішення, якщо на його засіданні присутні не менше 60% його членів. У випадку, коли голоси розподілилися порівну, вирішальний голос має Презідент.

5.12. Правління Асоціації:

 • обирає Віце-президентів терміном на 2 роки;
 • затверджує Виконавчого директора;
 • розроблює Положення та інші внутрішні номативні документи Асоціації;
 • приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків Асоціації, затверджує їх Положення;
 • приймає рішення про скликання позачергової Конференції Асоціації;
 • визначає організаційні структури Асоціації;
 • затверджує структуру Виконавчої дирекції;
 • за пропозицією Виконавчого директора, вирішує питання структурного розвитку Асоціації;
 • здійснює господарське управління майном та коштами Асоціації;
 • приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій та підприємств, підтверджує їх Статути;
 • приймає рішення про участь Асоціації у спілках об'єднань громадян;
 • проводить прийом до членів Асоціації та виключення їх з неї;
 • затверджує зразки печаток, штампів та символіки Асоціації.
5.13. Правління може прийняти рішення про передачу деяких питань, які входять до його компетенції, Виконавчій дирекції.

5.14. Президент обирається Конференцією строком на 2 роки і несе відповідальність за діяльність керівного органу Асоціації - Правління. Перший Презідент обирається Установчою Конференцією.

5.15. Президент:

- входить за посадою до складу Правління, головує на засіданнях Правління та организовує його роботу;

- представляє інтереси Асоціації в державних та громадських організаціях України.

5.16. За відсутності Президента його функції виконує перший Віце-президент.

5.17. Виконавча дирекція (штатний аппарат) Асоціації діє на підставі положення, затвердженного правлінням Асоціації.

5.18. Ревізійна комісія є контрольним органом Асоціації і здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації.

5.19. Ревізійна комісія обирається Конференцією строком на 2 роки у складі п'яти осіб, які не входять до складу Правління. Перший склад Ревізійної комісії обирається Установчою Конференцією.

5.21. Члени Правління, які виключені з Правління, не можуть бути обраними до Ревізійної комісії протягом двох років.

5.22. Ревізійна комісія проводить щорічно планові ревізії фінансово-господарської діяльності Асоціації і звітує перед Конференцією. Можуть бути проведені позачергові ревізії та перевірки.

5.23. Ревізійна комісія може залучати до перевірки аудиторів і експертів.

5.24. Ревізійна комісія вправі вимагати від Правління скликання позачергової Конференції.

5.25. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

VІ. Кошти та майно Асоціації

6.1. Асоціації набуває право власності на кошти та майно, передане їй членами або державою, в установчому порядку набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.

6.2. Асоціація, відповідно до чинного законодавства, також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установах та організацій, заснованих підприємств.

6.3. Кошти та майно Асоціації створюються за рахунок:

 • вступних, членських та цільових внесків членів Асоціації;
 • безповоротної фінансової допомоги, благодійних надходжень та добровільних внесків у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, нерухомого майна, робіт, послуг;
 • надходжень від виробничо-господарської та іншої діяльності, що проводиться заснованими Асоціацією підприємствами, організаціями, господарськими товариствами;
 • дарунків;
 • інших надходжень не заборонених законодавством.
6.4. Кошти та майно, створені за рахунок діяльності Асоціації є її власністю.

6.5. Частину майна Асоціація може передавати своїм осередкам, на умовах, визначених Правлінням.

6.6. Асоціація не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Асоціації.

Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним їй майном, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх членів. Члени Асоціації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації.

6.7. Майно Асоціації, її підприємств, осередків, а також надане їй в користування майно, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншим вилученням, за винятком випадків, передбаченних чинним законодавством України.

VІІ. Облік і звітність

7.1. Асоціація і штатні працівники несуть у встановленому законом порядку відповідальність за вірогідність даних, які наведені в річному звіті та балансі.

7.2. Контроль фінансово-господарської діяльності за джерелами та розмірами надходжень, сплати податків Асоціації здійснюється у встановленому законодавством України порядку.

7.3. Операційний (фінансовий) рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня включно.

7.4. Асоціація, створені нею установи, організації, підприємства, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

VІІІ. Припинення діяльності Асоціації

8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

8.2. Реорганизація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції, при цьому права і обов'язки Асоціації переходять до її правонаступника.

8.3. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції або за рішенням суду в установленому законодавством порядку.

8.4. Орган, який прийняв рушення про ліквідацію Асоціації, призначає ліквідаційну комісію. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його до органу, що призначив ліквідаційну комісію.

8.5. Кошти та інше майно Асоціації, у тому числі і в разі її ліквідації, не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовується в доход держави.

ІХ. Зміни та доповнення до Статуту

9.1 Зміни та доповнення до Статуту вносяться Конференцією.

9.2. У виключних випадках зміни та доповнення до Статуту можуть вноситись Правлінням Асоціації з наступним затвердженням на Конференції.

9.3. Про зміни, внесені до Статуту, Асоціація у 5-ти денній строк повідомляє реєестраційний орган.